Bảng mã tỉnh (TP), quận (huyện), xã (phường) của tỉnh Đắk Lắk và toàn quốc dùng cho HS 12 làm hồ sơ thi THPT Quốc gia

Thứ bảy - 01/04/2017 09:45
Tên tỉnh: Đắk Lắk (Mã tỉnh: 40)
Stt MA_QUAN
HUYEN
TEN_QUANHUYEN KVUT của Quận/Huyện MA_
XAPHUONG
TEN_XAPHUONG XA_KK
1 00 Sở Giáo dục và Đào tạo        
2 02 Huyện Ea H'Leo 1 02 Xã Cư Amung XA DB KHO KHAN
3 02 Huyện Ea H'Leo 1 03 Xã Cư Mốt XA DB KHO KHAN
4 02 Huyện Ea H'Leo 1 04 Xã Ea Dliêyang XA DB KHO KHAN
5 02 Huyện Ea H'Leo 1 05 Xã Ea H' Leo XA DB KHO KHAN
6 02 Huyện Ea H'Leo 1 06 Xã Ea Hiao XA DB KHO KHAN
7 02 Huyện Ea H'Leo 1 07 Xã Ea Khăl XA DB KHO KHAN
8 02 Huyện Ea H'Leo 1 08 Xã Ea Nam XA DB KHO KHAN
9 02 Huyện Ea H'Leo 1 09 Xã Ea Ral XA DB KHO KHAN
10 02 Huyện Ea H'Leo 1 10 Xã Ea Sol XA DB KHO KHAN
11 02 Huyện Ea H'Leo 1 11 Xã Ea Tir XA DB KHO KHAN
12 02 Huyện Ea H'Leo 1 12 Xã Ea Wy XA DB KHO KHAN
13 03 Huyện Krông Buk 1 01 Xã Chư Kbô XA DB KHO KHAN
14 03 Huyện Krông Buk 1 02 Xã Cư Né XA DB KHO KHAN
15 03 Huyện Krông Buk 1 03 Xã Cư Pơng XA DB KHO KHAN
16 03 Huyện Krông Buk 1 04 Xã Ea Ngai XA DB KHO KHAN
17 03 Huyện Krông Buk 1 05 Xã Ea Sin XA DB KHO KHAN
18 03 Huyện Krông Buk 1 06 Xã Pơng Drang XA DB KHO KHAN
19 03 Huyện Krông Buk 1 07 Xã Tân Lập XA DB KHO KHAN
20 04 Huyện Krông Năng 1 01 Thị trấn Krông Năng XA DB KHO KHAN
21 04 Huyện Krông Năng 1 02 Xã Cư Klông XA DB KHO KHAN
22 04 Huyện Krông Năng 1 03 Xã Dliêya XA DB KHO KHAN
23 04 Huyện Krông Năng 1 04 Xã Ea Dăh XA DB KHO KHAN
24 04 Huyện Krông Năng 1 05 Xã Ea Hồ XA DB KHO KHAN
25 04 Huyện Krông Năng 1 06 Xã Ea Puk XA DB KHO KHAN
26 04 Huyện Krông Năng 1 08 Xã Ea Tam XA DB KHO KHAN
27 04 Huyện Krông Năng 1 13 Xã Tam Giang XA DB KHO KHAN
28 05 Huyện Ea Súp 1 02 Xã Cư Kbang XA DB KHO KHAN
29 05 Huyện Ea Súp 1 03 Xã Cư Mlan XA DB KHO KHAN
30 05 Huyện Ea Súp 1 04 Xã Ea Bung XA DB KHO KHAN
31 05 Huyện Ea Súp 1 05 Xã Ea Lê XA DB KHO KHAN
32 05 Huyện Ea Súp 1 06 Xã Ea Rốk XA DB KHO KHAN
33 05 Huyện Ea Súp 1 07 Xã Ia Jlơi XA DB KHO KHAN
34 05 Huyện Ea Súp 1 08 Xã Ia Lốp XA DB KHO KHAN
35 05 Huyện Ea Súp 1 09 Xã Ia Rvê XA DB KHO KHAN
36 05 Huyện Ea Súp 1 10 Xã Ya Tờ Mốt XA DB KHO KHAN
37 06 Huyện Cư M'gar 1 09 Xã Ea Kiết XA DB KHO KHAN
38 06 Huyện Cư M'gar 1 11 Xã Ea Kuêh XA DB KHO KHAN
39 06 Huyện Cư M'gar 1 12 Xã Ea Mdroh XA DB KHO KHAN
40 07 Huyện Krông Pắc 1 02 Xã Ea Hiu XA DB KHO KHAN
41 07 Huyện Krông Pắc 1 07 Xã Ea Phê XA DB KHO KHAN
42 07 Huyện Krông Pắc 1 08 Xã Ea Uy XA DB KHO KHAN
43 07 Huyện Krông Pắc 1 09 Xã Ea Yiêng XA DB KHO KHAN
44 07 Huyện Krông Pắc 1 13 Xã Hòa Tiến XA DB KHO KHAN
45 07 Huyện Krông Pắc 1 14 Xã Krông Búk XA DB KHO KHAN
46 07 Huyện Krông Pắc 1 15 Xã Tân Tiến XA DB KHO KHAN
47 07 Huyện Krông Pắc 1 16 Xã Vụ Bổn XA DB KHO KHAN
48 08 Huyện Ea Kar 1 03 Xã Cư Bông XA DB KHO KHAN
49 08 Huyện Ea Kar 1 04 Xã Cư Elang XA DB KHO KHAN
50 08 Huyện Ea Kar 1 06 Xã Cư Ni XA DB KHO KHAN
51 08 Huyện Ea Kar 1 07 Xã Cư Prông XA DB KHO KHAN
52 08 Huyện Ea Kar 1 08 Xã Cư Yang XA DB KHO KHAN
53 08 Huyện Ea Kar 1 13 Xã Ea Sar XA DB KHO KHAN
54 08 Huyện Ea Kar 1 14 Xã Ea Sô XA DB KHO KHAN
55 09 Huyện M'Đrắk 1 02 Xã Cư Kroă XA DB KHO KHAN
56 09 Huyện M'Đrắk 1 03 Xã Cư Mta XA DB KHO KHAN
57 09 Huyện M'Đrắk 1 04 Xã Cư Prao XA DB KHO KHAN
58 09 Huyện M'Đrắk 1 05 Xã Cư San XA DB KHO KHAN
59 09 Huyện M'Đrắk 1 06 Xã Êa Lai XA DB KHO KHAN
60 09 Huyện M'Đrắk 1 07 Xã Ea M'đoal XA DB KHO KHAN
61 09 Huyện M'Đrắk 1 09 Xã Ea Pil XA DB KHO KHAN
62 09 Huyện M'Đrắk 1 11 Xã Êa Trang XA DB KHO KHAN
63 09 Huyện M'Đrắk 1 12 Xã Krông Á XA DB KHO KHAN
64 09 Huyện M'Đrắk 1 13 Xã Krông Jing XA DB KHO KHAN
65 10 Huyện Krông Ana 1 02 Xã Băng Adrênh XA DB KHO KHAN
66 10 Huyện Krông Ana 1 03 Xã Bình Hòa XA DB KHO KHAN
67 10 Huyện Krông Ana 1 04 Xã Dray Sáp XA DB KHO KHAN
68 10 Huyện Krông Ana 1 05 Xã Dur Kmăl XA DB KHO KHAN
69 10 Huyện Krông Ana 1 06 Xã Ea Bông XA DB KHO KHAN
70 10 Huyện Krông Ana 1 07 Xã Ea Na XA DB KHO KHAN
71 11 Huyện Krông Bông 1 02 Xã Cư Drăm XA DB KHO KHAN
72 11 Huyện Krông Bông 1 04 Xã Cư Pui XA DB KHO KHAN
73 11 Huyện Krông Bông 1 05 Xã Dang Kang XA DB KHO KHAN
74 11 Huyện Krông Bông 1 06 Xã Ea Trul XA DB KHO KHAN
75 11 Huyện Krông Bông 1 07 Xã Hòa Lễ XA DB KHO KHAN
76 11 Huyện Krông Bông 1 08 Xã Hòa Phong XA DB KHO KHAN
77 11 Huyện Krông Bông 1 09 Xã Hòa Sơn XA DB KHO KHAN
78 11 Huyện Krông Bông 1 13 Xã Yang Mao XA DB KHO KHAN
79 11 Huyện Krông Bông 1 14 Xã Yang Reh XA DB KHO KHAN
80 12 Huyện Lắk 1 02 Xã Bông Krang XA DB KHO KHAN
81 12 Huyện Lắk 1 04 Xã Buôn Triết XA DB KHO KHAN
82 12 Huyện Lắk 1 06 Xã Đăk Nuê XA DB KHO KHAN
83 12 Huyện Lắk 1 07 Xã Đăk Phơi XA DB KHO KHAN
84 12 Huyện Lắk 1 08 Xã Ea R'bin XA DB KHO KHAN
85 12 Huyện Lắk 1 09 Xã Krông Nô XA DB KHO KHAN
86 12 Huyện Lắk 1 10 Xã Nam Ka XA DB KHO KHAN
87 12 Huyện Lắk 1 11 Xã Yang Tao XA DB KHO KHAN
88 12 Huyện Lắk 1 50 Thị trấn Liên Sơn (2016) XA DB KHO KHAN
89 13 Huyện Buôn Đôn 1 01 Xã Cuôr Knia XA DB KHO KHAN
90 13 Huyện Buôn Đôn 1 02 Xã Ea Bar XA DB KHO KHAN
91 13 Huyện Buôn Đôn 1 03 Xã Ea Huar XA DB KHO KHAN
92 13 Huyện Buôn Đôn 1 04 Xã Ea Nuôl XA DB KHO KHAN
93 13 Huyện Buôn Đôn 1 05 Xã Ea Wer XA DB KHO KHAN
94 13 Huyện Buôn Đôn 1 06 Xã Krông Na XA DB KHO KHAN
95 13 Huyện Buôn Đôn 1 07 Xã Tân Hòa XA DB KHO KHAN
96 14 Huyện Cư Kuin 1 01 Xã Cư Êwi XA DB KHO KHAN
97 14 Huyện Cư Kuin 1 02 Xã Dray Bhăng XA DB KHO KHAN
98 14 Huyện Cư Kuin 1 03 Xã Ea Bhôk XA DB KHO KHAN
99 14 Huyện Cư Kuin 1 04 Xã Ea Hu XA DB KHO KHAN
100 14 Huyện Cư Kuin 1 06 Xã Ea Ning XA DB KHO KHAN
101 14 Huyện Cư Kuin 1 07 Xã Ea Tiêu XA DB KHO KHAN
102 14 Huyện Cư Kuin 1 08 Xã Hòa Hiệp XA DB KHO KHAN
103 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 11 Xã Êa Drông XA DB KHO KHAN
1 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 01 Phường Ea Tam XA KHO KHAN
2 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 02 Phường Khánh Xuân XA KHO KHAN
3 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 03 Phường Tân An XA KHO KHAN
4 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 04 Phường Tân Hòa XA KHO KHAN
5 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 05 Phường Tân Lập XA KHO KHAN
6 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 06 Phường Tân Lợi XA KHO KHAN
7 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 07 Phường Tân Thành XA KHO KHAN
8 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 08 Phường Tân Tiến XA KHO KHAN
9 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 09 Phường Thắng Lợi XA KHO KHAN
10 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 10 Phường Thành Công XA KHO KHAN
11 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 11 Phường Thành Nhất XA KHO KHAN
12 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 12 Phường Thống Nhất XA KHO KHAN
13 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 13 Phường Tự An XA KHO KHAN
14 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 14 Xã Cư Êbur XA KHO KHAN
15 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 15 Xã Ea Kao XA KHO KHAN
16 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 16 Xã Ea Tu XA KHO KHAN
17 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 17 Xã Hòa Khánh XA KHO KHAN
18 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 18 Xã Hòa Phú XA KHO KHAN
19 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 19 Xã Hòa Thắng XA KHO KHAN
20 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 20 Xã Hòa Thuận XA KHO KHAN
21 01 Thành phố Buôn Ma Thuột 1 21 Xã Hòa Xuân XA KHO KHAN
22 02 Huyện Ea H'Leo 1 01 Thị trấn Ea Drăng XA KHO KHAN
23 04 Huyện Krông Năng 1 09 Xã Ea Tân XA KHO KHAN
24 04 Huyện Krông Năng 1 10 Xã Ea Tóh XA KHO KHAN
25 04 Huyện Krông Năng 1 11 Xã Phú Lộc XA KHO KHAN
26 04 Huyện Krông Năng 1 12 Xã Phú Xuân XA KHO KHAN
27 05 Huyện Ea Súp 1 01 Thị trấn Ea Súp XA KHO KHAN
28 06 Huyện Cư M'gar 1 01 Thị trấn Ea Pốk XA KHO KHAN
29 06 Huyện Cư M'gar 1 02 Thị trấn Quảng Phú XA KHO KHAN
30 06 Huyện Cư M'gar 1 03 Xã Cư Dliê M'nông XA KHO KHAN
31 06 Huyện Cư M'gar 1 04 Xã Cư M'gar XA KHO KHAN
32 06 Huyện Cư M'gar 1 05 Xã Cư Suê XA KHO KHAN
33 06 Huyện Cư M'gar 1 06 Xã Cuôr Dăng XA KHO KHAN
34 06 Huyện Cư M'gar 1 07 Xã Ea Drơng XA KHO KHAN
35 06 Huyện Cư M'gar 1 08 Xã Ea H'Đing XA KHO KHAN
36 06 Huyện Cư M'gar 1 10 Xã Ea Kpam XA KHO KHAN
37 06 Huyện Cư M'gar 1 13 Xã Ea M'nang XA KHO KHAN
38 06 Huyện Cư M'gar 1 14 Xã Ea Tar XA KHO KHAN
39 06 Huyện Cư M'gar 1 15 Xã Ea Tul XA KHO KHAN
40 06 Huyện Cư M'gar 1 16 Xã Quảng Hiệp XA KHO KHAN
41 06 Huyện Cư M'gar 1 17 Xã Quảng Tiến XA KHO KHAN
42 07 Huyện Krông Pắc 1 01 Thị trấn Phước An XA KHO KHAN
43 07 Huyện Krông Pắc 1 03 Xã Ea Kênh XA KHO KHAN
44 07 Huyện Krông Pắc 1 04 Xã Ea Kly XA KHO KHAN
45 07 Huyện Krông Pắc 1 05 Xã Ea Knuếc XA KHO KHAN
46 07 Huyện Krông Pắc 1 06 Xã Ea Kuăng XA KHO KHAN
47 07 Huyện Krông Pắc 1 10 Xã Ea Yông XA KHO KHAN
48 07 Huyện Krông Pắc 1 11 Xã Hòa An XA KHO KHAN
49 07 Huyện Krông Pắc 1 12 Xã Hòa Đông XA KHO KHAN
50 08 Huyện Ea Kar 1 01 Thị trấn Ea Kar XA KHO KHAN
51 08 Huyện Ea Kar 1 02 Thị trấn Ea Knốp XA KHO KHAN
52 08 Huyện Ea Kar 1 05 Xã Cư Huê XA KHO KHAN
53 08 Huyện Ea Kar 1 09 Xã Ea Dar XA KHO KHAN
54 08 Huyện Ea Kar 1 10 Xã Ea Kmut XA KHO KHAN
55 08 Huyện Ea Kar 1 11 Xã Ea Ô XA KHO KHAN
56 08 Huyện Ea Kar 1 12 Xã Ea Păl XA KHO KHAN
57 08 Huyện Ea Kar 1 15 Xã Ea Tih XA KHO KHAN
58 08 Huyện Ea Kar 1 16 Xã Xuân Phú XA KHO KHAN
59 09 Huyện M'Đrắk 1 01 Thị trấn M'Drắk XA KHO KHAN
60 09 Huyện M'Đrắk 1 08 Xã Ea Mlây XA KHO KHAN
61 09 Huyện M'Đrắk 1 10 Xã Ea Riêng XA KHO KHAN
62 10 Huyện Krông Ana 1 01 Thị trấn Buôn Trấp XA KHO KHAN
63 10 Huyện Krông Ana 1 08 Xã Quảng Điền XA KHO KHAN
64 11 Huyện Krông Bông 1 01 Thị trấn Krông Kmar XA KHO KHAN
65 11 Huyện Krông Bông 1 03 Xã Cư Kty XA KHO KHAN
66 11 Huyện Krông Bông 1 10 Xã Hòa Tân XA KHO KHAN
67 11 Huyện Krông Bông 1 11 Xã Hòa Thành XA KHO KHAN
68 11 Huyện Krông Bông 1 12 Xã Khuê Ngọc Điền XA KHO KHAN
69 12 Huyện Lắk 1 01 Thị trấn Liên Sơn XA KHO KHAN
70 12 Huyện Lắk 1 03 Xã Buôn Tría XA KHO KHAN
71 12 Huyện Lắk 1 05 Xã Đăk Liêng XA KHO KHAN
72 14 Huyện Cư Kuin 1 05 Xã Ea Ktur XA KHO KHAN
73 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 01 Phường An Bình XA KHO KHAN
74 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 02 Phường An Lạc XA KHO KHAN
75 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 03 Phường Bình Tân XA KHO KHAN
76 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 04 Phường Đạt Hiếu XA KHO KHAN
77 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 05 Phường Đoàn Kết XA KHO KHAN
78 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 06 Phường Thiện An XA KHO KHAN
79 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 07 Phường Thống Nhất XA KHO KHAN
80 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 08 Xã Bình Thuận XA KHO KHAN
81 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 09 Xã Cư Bao XA KHO KHAN
82 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 10 Xã Ea Blang XA KHO KHAN
83 15 Thị Xã Buôn Hồ 1 12 Xã Ea Siên XA KHO KHAN

Xem mã tỉnh (TP), quận (huyện), xã (phường) toàn quốc tại đây
 

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Huệ (Phó Hiệu trưởng)

Nguồn tin: Sở GDĐT Đắk Lắk

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây