Công văn thi GV dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh

Chủ nhật - 01/10/2017 03:40
 
UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   
 
Số: 56 /SGDĐT - GDTrH
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 Đắk Lắk, ngày 29 tháng 9  năm 2017                                         
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh
năm học 2017 - 2018
 
 
 
 Căn cứ vào Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 558/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 05/2/2016 về việc lưu ý một số vấn đề liên quan đến tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         Thực hiện Công văn số 1215/SGDĐT-GDTrH, ngày 01/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2017 - 2018 như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          - Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi  THPT cấp tỉnh, tạo điều kiện để giáo viên và cán  bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực chuyên môn, học tập, trao đổi kinh nghiệm về dạy học; khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học trong nhà trường.
  - Góp phần đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện GV, CBQLGD tự học và sáng tạo; phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi đơn vị và của toàn ngành;
- Kết quả của Hội thi là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng đội ngũ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
          2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông;
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng,  khuyến khích động viên GV học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. MÔN THI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
1. Môn thi
Tổ chức thi tất cả các môn học hiện đang giảng dạy ở các trường THPT và trung tâm GDTX.
2. Đối tượng và điều kiện dự thi
Thực hiện theo Điều 7, Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. SỐ LƯỢNG,  HỒ SƠ DỰ THI
1. Số lượng giáo viên dự thi
- Các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp: mỗi đơn vị chọn cử tối đa 15% giáo viên dự thi trong số giáo viên thuộc bộ môn của trường;
- Các môn còn lại: mỗi đơn vị chọn cử tối đa 20% giáo viên dự thi trong số giáo viên thuộc bộ môn của trường.
Các đơn vị đăng ký số lượng nhiều hơn quy định phải xin ý kiến của Sở GDĐT.
2. Hồ sơ của nhà trường và cá nhân dự thi

- Danh sách giáo viên dự thi từng môn của trường;

- 01 sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm cấp trường xếp loại C trở lên và có xác nhận của lãnh đạo nhà trường;

- Tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên tham dự Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng);
- Soạn 02 giáo án, trong đó có 01 bài giảng tự chọn và 01 bài giảng do Ban tổ chức hội thi quy định nộp cho giám khảo trước giờ dạy (Vòng thi thực hành).
Tất cả các hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục Trung học. Riêng danh sách giáo viên dự thi gửi thêm bản mềm qua Email Phòng Giáo dục Trung học.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
Giáo viên dự thi thực hiện 03 nội dung sau:
1. Nội dung thi thứ nhất
 Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được nhà trường công nhận và xếp loại trong thời gian từ năm học 2014 - 2015 đến nay.Đối với giáo viên có SKKN đạt giải cấp tỉnh được bảo lưu kết quả.
2. Nội dung thi thứ hai (Vòng thi kiểm tra năng lực)
 Bài kiểm tra năng lực được thực hiện bằng hình thức tự luận
Nội dung bài kiểm tra năng lực gồm hai phần:
          - Phần một: Những hiểu biết về Luật Giáo dục; Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Chuẩn nghề nghiệp GV THPT; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2017; Điều chỉnh nội dung dạy học (theo tinh thần Công văn số 5842/BGDĐT-VP, ngày 1/9/2011 của Bộ GDĐT); Nội dung các văn bản chỉ đạo của ngành (nhiệm vụ năm học 2017-2018, qui chế đánh giá xếp loại học sinh).
          - Phần hai: Những hiểu biết của giáo viên về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm thuộc cấp học mà giáo viên đang giảng dạy.
Lưu ý: Kết quả thi không đạt so với tiêu chuẩn công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
          3. Nội dung thi thứ ba (Vòng thi thực hành)
          Thực hành giảng dạy 02 tiết và được qui định như sau:
          - Đối với giáo viên THPT: Chương trình Chuẩn và Nâng cao lớp 10, 11, 12 theo thời khóa biểu của đơn vị đăng cai tính đến thời điểm tổ chức thi.
          - Đối với giáo viên GDTX: Chương trình GDTX cấp THPT lớp 10, 11, 12 theo thời khóa biểu của đơn vị đăng cai tính đến thời điểm tổ chức thi.
- Số tiết thi thực hành 02 tiết ở hai khối lớp, trong đó:
          + 01 tiết tự chọn.
          + 01 tiết bắt buộc.
Đối với môn học có nhiều phân môn, tiết tự chọn và bắt buộc phải khác phân môn.
* Lưu ý: Kết quả thi không đạt so với tiêu chuẩn công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở nội dung nào thì giáo viên dự thi sẽ bị loại ở nội dung đó và không được tham gia thi nội dung tiếp theo.
V. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
- Hội đồng giám khảo gồm chuyên viên của Sở GDĐT, CBQL các trường THPT, Trung tâm GDTX và giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi THPT, GDTX cấp tỉnh (Sở sẽ ra Quyết định điều động).
- Giám khảo chấm điểm tiết dạy nội dung thi thực hành theo Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy bậc THPT của Sở GDĐT.
VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG
1. Đánh giá kết quả
- Thực hiện theo Điều 18, Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên dự thi đạt yêu cầu theo qui định thì được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018.
- Tổng điểm dự thi của đoàn là tổng điểm các cá nhân tham gia dự thi/ tổng số GV dự thi).
2. Khen thưởng
- Giải cá nhân: 
+ Các giải nhất, nhì, ba.
+ Căn cứ vào tổng điểm của 03 nội dung thi, Ban tổ chức chọn giáo viên để khen thưởng.
- Tập thể:
+ Các giải nhất, nhì, ba.
+ Tập thể được khen thưởng nếu đạt các tiêu chí sau: Tham gia đầy đủ từ 7 môn trở lên; tổng điểm dự thi của đoàn từ cao xuống thấp trong đó có ít nhất 01 giải nhì trở lên.
VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI
1. Thời gian Hội thi (dự kiến)
a. Các đơn vị nộp hồ sơ và SKKN: hạn cuối ngày 01/12/2017
b. Chấm SKKN: ngày 11/12/2017
c. Thi kiểm tra năng lực: ngày 26/12/2017
d. Công bố kết quả thi năng lực: Ngày 29/12/2017
đ. Bốc thăm tiết dạy (Phần thi thực hành): ngày 23/01/2018
          e.Thi thực hành: Từ ngày 29/01/2018 đến ngày 03/02/2018
          f. Khai mạc: 7giờ 30 phút ngày 26/12/2017; Bế mạc: 15giờ 00 ngày 03/02/2018.
2. Địa điểm thi (dự kiến)
- Thi năng lực và bốc thăm bài dạy: tại Trường Buôn Ma Thuột hoặc Trường THPT Chuyên Nguyễn Du.
- Thi thực hành: tại các trường THPT: Buôn Ma Thuột, Chu Văn An, Hồng Đức, Lê Quý Đôn, Cao Bá Quát và Trung tâm GDTX tỉnh và TTGDTX thành phố Buôn Ma Thuột.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Chuẩn bị kinh phí theo đúng quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu của Hội thi theo kế hoạch đã được lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt
2. Phòng Giáo dục Trung học
  Lập kế hoạch, tham mưu thành lập Ban tổ chức Hội thi, Ban giám khảo, lập dự toán kinh phí và triển khai tổ chức Hội thi theo kế hoạch.
3. Các đơn vị được chọn làm địa điểm hội thi
 Chuẩn bị đầy đủ các nội dung sau:
Báo cáo thời khóa biểu của các môn thi thực hành tại đơn vị; chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất: lớp học, thiết bị dạy học, công nghệ thông tin và truyền thông.
4. Thủ trưởng các đơn vị cử giáo viên tham gia hội thi
 Đăng ký danh sách giáo viên tham gia hội thi theo mẫu (file đính kèm) và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua email nội bộ Phòng Giáo dục Trung học) trước ngày 01/12/2017.
Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT và GDTX cấp tỉnh năm học 2017- 2018. Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở GDĐT để được hướng dẫn.
Nơi nhận:

               

KT.GIÁM ĐỐC

 - Lãnh đạo Sở;
 - Công đoàn ngành;
 - Các phòng ban, TTr Sở;
 - Các trường THPT, TT GDTX;
 - Lưu: VT; P.GDTrH.
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
THÁI VĂN TÀI

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây